مرور برچسب

کمک رسانی

روستای در دل دشت و صحرا؛ باشندگان «خواجه سربُر» در دوراهی رفتن و ماندن

چند هفته بعد از اولین زلزله مرگبار هرات، حالا در هر گوشه‌ای این شهر خسارات این رویداد فاجعه‌بار به وضوح مشاهده می‌شود. شماری عزیزان شان را برای همیشه از دست دادند و شماری‌هم خانه و کاشانه شان را ترک کردند.