مرور برچسب

کمبود بستر شفاخانه غور

طرح ارتقای بسترهای شفاخانه غور از 100 به 200 روی دست گرفته شد

طی سفر هیئت اعزامی وزارت صحت عامه به ولایت غور روی بررسی چالش‌های صحی این ولایت گفتگو شده و طرح ارتقای شفاخانه 100 بستر این ولایت به 200 بستر روی دست گرفته شده است. این هیئت متشکل از اعضای بلندپایه وزارت صحت عامه بوده و بیشتر از همه روی…