مرور برچسب

کانون مهربانی

امنیت و رفاه در جامعه دو عنصر مهم در شکوفایی و بالندگی تمدن

تمدن مجموعه‌ای پیچیده ازپدیده‌های اجتماعی قابل انتقال، شامل جهات دینی ومذهبی، اخلاقی، زیباشناختی، فنی یا علمی مشترک درهمه اجزای یک جامعه وسیع و یا چندین جامعه مرتبط با یک دیگراست. در این رابطه در ادامه مجلس‌های رمضانی در کانون علمی و…