مرور برچسب

نفاق افکنی

استخبارات بیگانه به دنبال نفاق میان مسلمانان هستند

والی هرات در دیدار با شماری از علمای اهل تشیع هرات گفته که دستگاه‌های استخباراتی بیگانه در تلاش نفاق افکنی ببین مسلمانان هستند. به گزارش خبرگزاری وطن24، دفتر والی هرات در خبرنامه‌ی  گفته که این دیدار روز گذشته سه شنبه (2 قوس) صورت گرفته…