مرور برچسب

قاضی

امارت اسلامی به قاضی فراری حکومت پیشین در غور یک هفته وقت داد

این شهروندان به دلیل فرار قاضی و نپرداختن پول آنان، از وی به دادگاه غور شکایت کردند. به گزارش خبرگزاری وطن24، یکی از مدعیان که از این قاضی شکایت کرده به شرط افشا نشدن نامش گفت: "وی از افراد مختلف پول، خانه و موتر به زور و یا به قرض گرفته…