مرور برچسب

فروپاشی رژیم اسرائیل

جوانان اسرائیلی ساکن در سرزمین‌های اشغالی به دنبال مهاجرت و نا امید از آینده‌ی این رژیم

بر اساس نظرسنجی که توسط یک مرکز تحقیقاتی اسرائیلی انجام شده، یک سوم جوانان ساکن در سرزمین‌های اشغالی به دنبال مهاجرت هستند. تحقیق جدید نشان می‌دهد که جوانان اسرائیلی که تقریبا نیمی از جمعیت ساکن در سرزمین‌های اشغالی را تشکیل می‌دهد، درباره…