مرور برچسب

صنعت گران

در صورت حمایت حکومت خودکفایی اقتصادی کشور نزدیک است

رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات گفته است که با تامین بودن امنیت در افغانستان و همبستگی مردم می‌توان به خودکفایی اقتصادی در زودترین فرصت دست یافت. او این صحبت‌ها را در برنامه‌ای همدلی و عیدی با حضور شماری از مقامات و تاجران و صنعتگران…