مرور برچسب

سیمینار

برای زنان تجارت پیشه در هرات سیمینار آموزشی برگزار شد

بیش از 70 خانم تجارت پبیشه درهرات در یک سمینار آموزشی تحت نام "چگونگی بازاریابی و کار آفرینی" اشتراک کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری وطن24، به نقل از آژانس باختر، مؤسیسه IOM و  UNIDO سمینار ۵ روزه تخت نام آموزشی تاثیر سریع جهت توسعه کار…

امنیت و رفاه در جامعه دو عنصر مهم در شکوفایی و بالندگی تمدن

تمدن مجموعه‌ای پیچیده ازپدیده‌های اجتماعی قابل انتقال، شامل جهات دینی ومذهبی، اخلاقی، زیباشناختی، فنی یا علمی مشترک درهمه اجزای یک جامعه وسیع و یا چندین جامعه مرتبط با یک دیگراست. در این رابطه در ادامه مجلس‌های رمضانی در کانون علمی و…