مرور برچسب

زاد علی

مرکز صحی زادعلی دوباره در بادغیس بازگشایی شد

مرکز صحی زادعلی مربوط ولسوالی مقر که در اثر جنگ‌های چندین ساله تخریب و مسدود شده بود دوباره بازگشایی شد. به گزارش خبرگزاری وطن24، ریاست صحت عامه بادغیس با همکاری دفتر(MMRCA)  کلینیک صحی زادعلی ولسوالی مقر را بعد از چندین سال توقف بار…