مرور برچسب

زابلون

آخرین یهودی افغانستان از رژیم اسرائیل خواست به آمریکا اعتماد نکند

زابلون سمنتوف، آخرین یهودی افغانستان، این کشور را ترک کرد. او پس از فرار از افغانستان از رژیم اسرائیل خواست که به آمریکا اعتماد نکند چون این کشور به مردم افغانستان خیانت کرد و به جای صلح، جنگ را پدیدار ساخت.'…