مرور برچسب

خانم های تجارت پیشه

برای زنان تجارت پیشه در هرات سیمینار آموزشی برگزار شد

بیش از 70 خانم تجارت پبیشه درهرات در یک سمینار آموزشی تحت نام "چگونگی بازاریابی و کار آفرینی" اشتراک کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری وطن24، به نقل از آژانس باختر، مؤسیسه IOM و  UNIDO سمینار ۵ روزه تخت نام آموزشی تاثیر سریع جهت توسعه کار…