مرور برچسب

حادثه تروریستی

به صحنه کشانیدن رویداد تروریستی دانشگاه کابل با اجرای تئاتر در هرات

"تماس بی‌پاسخ" عنوان تئاتری بود که در جمعه هفته گذشته (13 حمل) در جبرئیل هرات راه اندازی و اجرا شد. برگزار کنندگان تئاتر تماس بی‌‌پاسخ می‌گویند از دو ماه به این طرف کار نویسندگی و برنامه ریزی‌های این…