منشوری از آگاهی ها
مرور برچسب

توزیع سند

آغاز دومین مرحله توزیع سند ملکیت در هرات/از غصب زمین جلوگیری می‌شود

به گزارش خبرگزاری وطن24، عبدالقیوم رحیمی والی هرات برنامه توزیع اسناد ملکیت برای ساحات غیر رسمی شهری را استقبال کزد و گفت: "با تکمیل این برنامه نظم شهری اعاده می‌گردد و از غصب زمین جلوگیری می‌شود." والی هرات اقدامات وزارت شهرسازی در امر…