مرور برچسب

اناره دره

تخلیه سربازان از دو ولسوالی پشت کوه و اناره دره فراه/آتش زدن وسایل به جا مانده در این دولسوالی

بعد از سقوط دو ولسوالی اناره دره و پشت کوه در فراه حالا نیروهای امنیتی هم که مقرر در این دو ولسوالی بودن از پایگاهایشان عقب نشینی و به مرکز فراه انتقال یافتند. گفته شده سربازان تجهیزات نظامی که حمل کرده بتواند با خود انتقال داده و دیگر…