مرور برچسب

امور مهاجرین

برای 75 خانواده جنگ زده‌‌ در فراه کمک اهدا شد

کمیساری امور پناهندگان سازمان ملل متحد برای 75 خانواده جنگ زده و نیازمند، مواد گرمایشی و وسایل خانه توزیع کرده است. به گزارش خبرگزاری وطن24، به نقل از خبرنامۀ اطلاعات و فرهنگ فراه، برای 75 خانواده جنگ زده و نیازمند وسایل آشپزخانه و مواد…