مرور مجموعه

رخ‌دادهای مهم تاریخی

رخ‌داد مهم تاریخی؛ ویرانگرترین جنگ تاریخ بشریت در چنین روزی پایان یافت

بعد از چندین سال نبرد و درگیری‌های خونین، جهان در چنین روزهای کم‌کم به سمت صلح در حرکت بود؛ برای پایان بخشیدن به خون‌بارترین و پرهزینه‌ترین جنگ تاریخ بشریت. در 8 و 9 می، سال 1945 بعد از شکست آلمان و نازی‌ها پایان جنگ جهانی دوم اعلان شد.…