یک دانشگاه خصوصی در هرات از هفته نظامی گنجوی بزرگداشت به عمل آورد