گزارش تصویری از نگرانی مردم بادغیس بابت تخریب پروژه میلیون دالری آب