گزارش تصویری از سفر شش بایسکل سوار از هرات به کابل تحت نام سفیران صلح و وحدت