کمیسیون تصفیه صفوف 1900 نفر را از بدنه امارت اسلامی اخراج کرد