کمک مالی افغان‌های خارج از کشور برای ۱۰۰ تن از کامندان تنظیف شهرداری هرات
کمک مالی افغان‌های خارج از کشور برای ۱۰۰ تن از کامندان تنظیف شهرداری هرات

برای 100 تن از پرسونل شهرداری هرات که در بخش تنظیف شهر کار می‌کنند از طرف افغان‌های مقیم "سدنی استرالیا" کمک گردید.

برای ۱۰۰ تن از پرسونل شهرداری هرات که در بخش تنظیف شهر کار می‌کنند از طرف افغان‌های مقیم “سدنی استرالیا” کمک گردید.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، وحیدالله یوسفی، یکی از اعضای انجمن همکاری افغان‌های مقیم سدنی استرالیا در شهر هرات می‌گوید: کمک‌های مالی که امروز برای بخش تنظیف شهرداری توزیع شد مبلغ پنج هزار افغانی برای ۱۰۰ تن کمک شد.

وی از افغان‌های مقیم خارج از کشور خواست که به کمک‌های شان برای هموطنان شان ادامه دهند چون زمستان در پیش است مردم هم با مشکلات زیادی اقتصادی مواجه هستند.

او یادآور شد در گذشته هم کمک‌های از طرف افغان‌های مقیم در شهر “سدنی استرالیا” شده بود که به افراد نیازمند توزیع گردید.

در همین حال سلطان احمد، یکی از صفاکاران شهرداری هرات می‌گوید: خودش ۹ ماه شده که اضافه کاری در یافت نکرده و با مشکلات زیادی مواجه است.

او افزود ۴۲ هزار افغانی قرض دار است و پنج هزار افغانی که امروز دریافت کرده باید به کرایه خانه بدهد.

چند پیش هم برای ۲۰۰ تن از صفاکاران شفاخانه حوزوی هرات از سوی افغان‌های مقیم شهر سدنی استرالیا کمک شده بود.

کارمندان بخش تنظیف شهرداری هرات از افغان‌های مقیم در کشورهای خارج خواستند که هموطنان شان را کمک کنند که زمستان در پیش است.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24