کرونا به افغانستان نزدیک شده، راه‌های پیشگیری آن را بیاموزیم