کار روی انتقال اکسیجن از طریق خطوط لوله‌ی به مراکز بزرگ درمانی فراه