ویدئوخبر: حمله هوایی بر مواضع طالبان در شیندند هرات
ویدئوخبر: حمله هوایی بر مواضع طالبان در شیندند هرات

"اسماعیل مشهور به سُرخه تمویل کننده گروه ملا نصیر، حافظ زبیر فرمانده و مسئول معارف طالبان" در میان کشته شدگان هستند.

“اسماعیل مشهور به سُرخه تمویل کننده گروه ملا نصیر، حافظ زبیر فرمانده و مسئول معارف طالبان” در میان کشته شدگان هستند.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : وطن24