نگاره – با دیدن این عکس‌ها هوس می‌کنید به هرات سفر کنید
نگاره – با دیدن این عکس‌ها هوس می‌کنید به هرات سفر کنید

هر کجای این جهان پهناور که زندگی می کنید، عکس‌های زیبای منطقه خود را برایمان بفرستید تا با نام خودتان به نشر برسانیم.

هر کجای این جهان پهناور که زندگی می کنید، عکس‌های زیبای منطقه خود را برایمان بفرستید تا با نام خودتان به نشر برسانیم.