نماهنگ شاه پناهم بده – خواننده تاجیکی دولتمند خال اُف