مولوی عمار مهاجر، معاون والی هرات داعش را خوارج و تروریست خواند!