مولوی اسلام جار، رئیس شورای علمای هرات: هرگونه حمله به غیر نظامیان حرام است! حرام است! حرام است!!!

 مولوی اسلام جار، رئیس شورای علمای هرات: هرگونه حمله به غیر نظامیان حرام است! حرام است! حرام است!!!
 مولوی اسلام جار، رئیس شورای علمای هرات میگوید اتفاق اخیر در مسجد جامع قندوز و شهادت شمار زیادی از هموطنان، کاری دیگر از سوی کسانی میباشد که میخواهند تفرقه ایجاد کنند و آب به آسیاب استعمار بیاندازند.
 در فقه حنفی این گونه امور هیچ جایگاهی را ندارد و عذاب الهی را به همراه میاورد.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.