مسدود بودن راه هرات – چشت داد مردم غور و بامیان را درآورد