مردم هرات: ما بیکاریم؛ کجا است پروژه‌های انکشافی‌تان؟