قسمت دوم آق میرزا – مسابقه زیبایی شتران و ساختن کیس پناهندگی