فقط کار خوب انجام دهید؛ همگی در دفتر امام حسین(ع) نوشته می‌شود