صدها معترض هراتی به تقلبات انتخاباتی، نه! گفتند
صدها معترض هراتی به تقلبات انتخاباتی، نه! گفتند

صدها تن از معترضان به تقلبات گسترده در انتخابات اخیر پارلمانی، به خصوص در هرات، دست به اعتراض زدند.

صدها تن از معترضان به تقلبات گسترده در انتخابات اخیر پارلمانی، به خصوص در هرات، دست به اعتراض زدند.

آنان میگویند که در صورت عدم شفافیت در شمارش آرا، نتایج این انتخابات را قبول ندارند و پارلمان آینده، سفارشی خواهد بود.