صحبت های نماینده معترضان در شاهراه هرات – اسلام قلعه: پول ما را بدهید!
صحبت های نماینده معترضان در شاهراه هرات – اسلام قلعه: پول ما را بدهید!

بصیر آرین، نماینده معترضانی که میگویند دولت غرامت خسارات به وجود آمده از حادثه گمرک اسلام قلعه را نمیدهند، میگوید در صورت تداوم این بی تفاوتی، دست به اقداماتی تندتر زده خواهد شد.

بصیر آرین، نماینده معترضانی که میگویند دولت غرامت خسارات به وجود آمده از حادثه گمرک اسلام قلعه را نمیدهد، میگوید در صورت تداوم این بی تفاوتی، دست به اقداماتی تندتر زده خواهد شد.

#هرات #اسلام_قلعه #گمرک #خسارت #آتشسوزی #بصیرآرین

  • منبع خبر : وطن24