شهروندان پول صرفیه برق شان را بپردازند

دفتر ریاست حوزه هرات برشنا در خبرنامه‌ای از قطع لین‌های برق کسانی خبر می‌دهد که پول صرفیه برق شان را نپرداخته اند.

این نهاد همچنین گفته که برق آنعده کسانی که به صورت تُرو و یا به صورت دزدی  استفاده می‌کردند هم قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری وطن24، در خبرنامه‌ای ریاست حوزه هرات برشنا به رسانه ها فرستاده آمده: آن عده کسانی که لین‌های برق را به صورت خود سر کشیده بودند برخورد جدی صورت گرفته برق شان قطع شد.

در این خبرنامه از تمام مشترکان برق خواسته شده که هر چی زودتر پول‌های صرفیه برق شان را پرداخت کرده تا از قطع لین شان جلوگیری شود.

در ادامه این خبرنامه آمده میترهای که توسط شرکت برشنا قطع شده تا زمانی که مشترکان پول های شان را تحویل بانک نکنند میترهای شان دوباره وصل نخواهد شد.

خبرنامه هشدار داده پس از این هر کسی دست به سرقت برق بزنند برخورد جدی صورت میگیرد.

سرقت برق مشکل تازگی ندارد پیش از این هم بارها گزارش شده بود که تعدادی از افراد هستند که به گونه خود سر و بدون مجوز برق را سرقت می‌کنند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.