سازمان جهانی پول ۲۲۰ میلیون دالر  را به افغانستان داد
سازمان جهانی پول ۲۲۰ میلیون دالر  را به افغانستان داد

صندوق جهانی پول اعلام کرده که 220 میلیون دالر برای دولت افغانستان قرضه می‌دهد تا این کشور بر علیه ویروس کرونا مبارزه کند.

صندوق جهانی پول اعلام کرده که ۲۲۰ میلیون دالر برای دولت افغانستان قرضه می‌دهد تا این کشور بر علیه ویروس کرونا مبارزه کند.

بورد اجرایی صندوق بین‌المللی پول فیصله کرده تا در راستای مبارزه با ویروس کرونا با کشورهای مختلف جهان همکاری کند.

بر بنیاد تصمیم بورد اجرایی این صندوق، ۲۲۰ میلیون دالر به دولت افغانستان نیز قرض داده می‌شود تا بر علیه ویروس کرونا مبارزه کند.

صندوق بین‌المللی گفته که افغانستان به دلیل شیوع ویروس کرونا با وضعیت ناگواری مواجه است.

گفتنی است که اعضای صندوق بین‌المللی ۱۰۰ درخواستی قرضه را برای مبارزه با ویروس کرونا به این صندوق ارائه کرده‌اند.

این صندوق بر بنیاد شرایط خاص به اعضای خود قرضه می‌دهد و هر کشوری عضو این صندوق در یک سال دوبار می‌توانند درخواست قرضه کنند.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24