دیدار رئیس اطلاعات فرهنگ فراه از شفاخانه ترک اعتیاد