دو خبر مهم هرات در ۲۳ جدی ۱۴۰۰
دو خبر مهم هرات در ۲۳ جدی ۱۴۰۰

سفر مولوی هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی به ولایت هرات آزاد شدن یک نوجوان ساعتی پس از اختطاف در هرات در تلویزیون اینترنتی وطن۲۴ بیننده باشید

سفر مولوی هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی به ولایت هرات
آزاد شدن یک نوجوان ساعتی پس از اختطاف در هرات

در تلویزیون اینترنتی وطن۲۴ بیننده باشید