دوچرخه سواران هرات که پیام صلح و وحدت را به کابل می‌برند در فراه مورد استقبال قرار گرفتند