تصور تا تصویر – بانو لینا قادری، هنرمند افغانستانی یک منظرۀ زیبا رسم می‌کند