برنامه تلسکوپ – سر تا پا در فساد اخلاقی اما برای افغانستان منشور حقوق بشر می‌نویسند