برف شاهراه سالنگ را مسدود کرد

اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها می‌گوید: “این شاهراه به اثر برفباری شدید بر روی عبور و مرور ترافیک مسدود شده است.”

این اداره، بارش برف در شمال سالنگ را بی‌سابقه خوانده و افزوده که به دلیل ضخامت برف در چندین نقطه برفکوچ‌ها سرازیر شده و امکان سرازیر شدن برفکوچ‌های دیگر در شمال و جنوب سالنگ نیز متصور است.

به گفته این اداره، به سبب احساس خطر و حفظ مصونیت پرسونل و ماشینری این ریاست تا زمانیکه از بی‌خطری جاده اطمینان حاصل نگردد امکان پاککاری شاهـــراه از وجود برف دیده نمی‌شود و هرگاه طوفان فروکش و برفباری متوقف گردد، تیم‌های عملیاتی برف‌پاکی را آغاز خواهند کرد.

اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها از رانندگان و مسافران مسیر شاهراه سالنگ‌ها خواسته که تا زمان بهبود وضعیت و اطلاع ثانی به سمت این مسیر حرکت نکنند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.