اولین جلسه هیأت حکومت جدید برگزار شد

نخستین جلسۀ کابینۀ سال 1399 تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور، شام روز شنبه در ارگ برگزار شد.

در این جلسه، آقای غنی حملات اخیر بالای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در ولایات زابل و تخار را محکوم کرد.

طبق اجندا معاون دوم ریاست جمهوری گزارش کارکردها، فیصله‌ها و اقدامات کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را به جلسه ارائه کرد.

کابینه، مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور سیاسی و مشاور ریاست جمهوری در امور صحی را موظف نمود تا پلان عمل ملی وزارت صحت عامه را با در نظرداشت ترتیب پلان برای مدیریت بحران شیوع ویروس کرونا، وسایل قابل دسترس و امکانات موجود مورد بررسی قرار داده و بعد از تائید مقام عالی ریاست جمهوری غرض تطبیق به وزارت صحت عامه ارسال نمایند.

همچنان کابینه پیرامون بسیج ملی و سایر موضوعات مرتبط به تصاویب کمیته، تصامیم لازم را اتخاذ نمود.

در ادامۀ جلسه، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛ طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید 19) در ادارات ملکی را به جلسه ارائه کرد و گفت که هدف این طرزالعمل را تأمین مصونیت محیط کاری برای کارکنان و مراجعین، تنظیم ساعات و شفت های کاری جهت عرضه خدمات و چگونگی تأمین ارتباط اداره با مراجعین تشکیل داده، مطابق آن ساعات کاری کارکنان در وزارت ها و ادارات دولتی برای فعالیت های پلانی از 8 صبح الی یک بعد از ظهر و در صورت نیاز به فعالیت های ضروری در شفت دوم از یک بعد از ظهر الی 4 عصر به تشخیص وزارت ها و ادارات دولتی تنظیم گردیده همچنان رژیم کاری برای فعالیت‌های غیر مرتبط با سایر بخش‌ها و ادارات نیز در این طرزالعمل تنظیم گردیده است.

کابینه طرزالعمل متذکره را با یک سلسله اصلاحات مورد تصویب قرارداده، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را موظف نمود تا آن را به صورت عاجل تصحیح و ادارات ذیربط از مورخ سوم حمل آن را مورد تطبیق قرار دهند.

در بخش دیگر جلسه؛ معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف گزارش آن وزارت مبنی بر اجراآت و مشوره علما پیرامون تدابیر وقایوی از شیوع ویروس کرونا و یک سلسله پیشنهادات را در این مورد به جلسه ارائه نمود.

کابینه وزارت ارشاد، حج و اوقاف را موظف کرد تا فتاوی صادر شده از مراجع مختلف را در این مورد به جلسه بزرگ علما که قرار است فردا دایر گردد ارائه نموده، برای تصمیم گیری عاجل در خصوص این گونه موضوعات روی یک میکانیزم واضح تمرکز نموده تا در پرتو احکام و اصول اسلامی بر اساس احکام متبرکه کلام الله مجید به صدور فتوی اقدام و یا فتاوی صادر شده از سوی سایر علمای جهان اسلام را تائید نماید.

به همین ترتیب رییس عمومی تنظیم امور زندان‌ها؛ پیرامون ترتیب مسوده فرمان اختصاصی در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین به مناسبت سال جدید هجری خورشیدی 1399 و به منظور اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محلات سلب آزادی، صحبت نمود.

کابینه، مسوده فرمان فوق الذکر را در پرنسیب مورد تصویب قرار داده، رییس امور زندان‌ها را موظف نمود تا آنرا در جلسه ای تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری و اشتراک لوی څارنوال طبق تذکر جلسه تصحیح نموده، به مقام ریاست جمهوری ارائه نماید.

همچنان کابینه، ریاست دفتر مقام ریاست جمهوری را موظف نمود تا جهت بحث پیرامون تعیین سرنوشت دوسیه های آنعده محبوسین و توقیف شده گانی که دوسیه های مربوطه شان تعیین سرنوشت نگردیده، بعد از ظهر فردا مورخ سوم حمل جلسه ای را به اشتراک معاونین ریاست جمهوری، قاضی القضات کشور، دادستانی کل، رییس تنظیم امور زندانها و سایر ادارات ذیربط تحت نظر مقام عالی ریاست جمهوری تدویر نماید.

 

سپس رییس شورای عالی طبی و معین پالیسی وزارت صحت عامه طرح امتیازات خاص برای کارمندان صحی موظف در مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان را به جلسه ارائه کرد که با یک سلسله اصلاحات، طرح مذکور بعنوان امتیازات اضطراری الی رفع خطر ویروس کرونا در کشور مورد تصویب قرار گرفت.

در اخیر جلسه، رییس عمومی اداره ارتباطات عامه واستراتیژیک ریاست جمهوری، گزارش کمیته دولتی ارتباطات عامه جهت وقایه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و پلان ها و اقدامات بعدی جهت اطلاع رسانی از خطرات ناشی از شیوع ویروس متذکره را به جلسه ارائه کرد که گزارش متذکره و پیشنهادات شان مورد تصویب قرار گرفت.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.