افشاگری آخرین وزیر مالیه از بی‌رحمی اشرف غنی در حیف و میل پول مردم افغانستان

این قسمت برنامه تلسکوپ از تلویزیون انترنتی وطن24، به صحبت‌ها و افشاگری اخیر خالد پاینده، آخرین وزیر مالیه دولت اشرف غنی پرداخته است.

او گفته است که تمام اداره و دولت اشرف غنی درگیر فساد بود و وی در راس فساد افغانستان قرار داشت.

از جمله گماشتن افراد ناکارا و مفسد در ادارات مهم و فشار فراوان بر وزارت مالیه برای کسب پول غیر قانونی.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.