بحران ریشه‌دار در اسرائیل؛ هزاران تن علیه حکومت نتانیاهو به خیابان آمدند