آلبوم عکس از جریان کار دیوار گابیونی به طول 300 متر در هرات