آخرین یهودی افغانستان از رژیم اسرائیل خواست به آمریکا اعتماد نکند