دوشنبه, 29 اسد 1397

منابع مختلفی در ولایت بادغیس حکایت از حلقه‌ای مافیایی داشتند که در هیئت رهبری قبلی مقام ولایت این منطقه از کشور فعالیت می‌کردند.

به دنبال برگشتن نیروهای ارتش از ولایت فراه، یک بار دیگر وضع امنیتی این ولایت دگرگون شده و طالبان حرف برتر را دارند در جنگ میزنند.

آخرین اخبار بخش ها