دوشنبه, 03 ثور 1397

حضور داکتران خارجی در کلینیک‌های خصوصی هرات و موثق بودن اسناد تخصصی پزشکی آنان، موضوعی‌ست که شماری از شهروندان هرات در رابطه به آن پرسش‌های را مطرح ساخته و نحوه کارکرد تعدادی از آنان را رضایت‌بخش نمی‌دانند.