چهارشنبه, 04 دلو 1396

شام شب پیش شماری از مردم در مرکز شهر هرات به پیشواز از رسیدن 29 حمل سالروز پیروزی مجاهدین پرداخته و مراسم آتش افشانی راه‌انداختند.